Cenník

Odmenu advokáta za poskytnuté právne služby upravuje Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“).

Podľa § 1 ods. 2 Vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

1. hodinová odmena

  • Určuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených na poskytnutie právnej služby.

2. paušálna odmena

  • Stanovuje sa ako pevná suma za poskytnutie služieb za určité časové obdobie alebo za úplné vybavenie veci.

3. podielová odmena

  • Ak je výsledok konania podľa okolností prípadu veľmi neistý je možné dojednať s klientom odmenu ako podiel na hodnote veci v prípade úspechu v spore, maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.

4. tarifná odmena

  • V prípade, že sa klient s advokátom nedohodnú inak, postupuje sa priamo podľa počtu úkonov a hodnoty veci v danom konaní pričom výpočtovou jednotkou pre určenie odmeny advokáta je tzv. základná sadzba tarifnej odmeny.

5. kombinovaná odmena

  • Je forma odmeny, ktorá pozostáva z kombinácie viacerých foriem odmeňovania, napr. paušálna a podielová.
1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

15 rokov úspešnej právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

15 rokov praxe • Profesionálny tím
• vysoká úspešnosť právnych prípadov
 
 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x