Služby

Naša advokátska kancelária poskytuje odborné právne služby vrátane právneho poradenstva, zastupovania pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, spisovania listín o právnych úkonoch a pod.

Sme plne vybavení pre elektronickú komunikáciu s úradmi a štátnymi orgánmi, čo našim klientom šetrí náklady na súdne a správne poplatky v súvislosti s podaniami na súdy, obchodný register, živnostenský register, kataster atď.

Právne služby poskytujeme v nasledovných odvetviach práva:

1. Obchodné právo

 • Vymáhanie pohľadávok - pri využití elektronického podpisu našou kanceláriou je súdny poplatok iba 3 % z vymáhanej sumy, čo predstavuje polovičný poplatok oproti bežnému spôsobu podávania žalôb
 • právo obchodných spoločností (zakladanie spoločností, zmeny) a družstiev - pri zápise s.r.o. cez našu kanceláriu s využitím zaručeného elektronického podpisu platíte polovičný poplatok za zápis do obchodného registra, teda vo výške 150,- Eur
 • zápis konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora
 • likvidácie spoločností, výmaz spoločností z obchodného registra,
 • prevody účastí na obchodných spoločnostiach,
 • vypracovanie právnych analýz,
 • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,
 • podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu,
 • obchodné záväzkové právo (spisovanie obchodnoprávnych zmlúv),

2. Občianske právo

 • vlastnícke právo, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo,
 • právo nehnuteľností,
 • záväzkové právo,
 • vymáhanie pohľadávok,
 • zabezpečovanie záväzkov,
 • exekučné právo,
 • dedičské právo,
 • náhrada škody a bezdôvodné obohatenie,
 • ochrana práv duševného vlastníctva (autorské práva, priemyselné práva a ďalšie)

3. Rodinné právo

 • rozvodové konanie,
 • výživné,
 • zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov,
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom

4. Pracovné právo

 • vznik pracovného pomeru,
 • skončenie pracovného pomeru,
 • hmotná zodpovednosť zamestnanca,
 • zodpovednosť zamestnávateľa

5. Trestné právo

 • podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu,
 • obhajoba obvinených v prípravnom konaní,
 • obhajoba obžalovaných na hlavnom pojednávaní,
 • uplatňovanie nároku poškodeného

6. Správne právo

 • správne konanie,
 • priestupkové konanie
1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

15 rokov úspešnej právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

15 rokov praxe • Profesionálny tím
• vysoká úspešnosť právnych prípadov
 
 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x